Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen over de nieuwbouw van winkelcentrum Stadshagen. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

Algemeen en planning

Ik heb interesse in een appartement, winkel- en/of horecaruimte, waar kan ik me aanmelden?

Via deze projectwebsite kunt u zich aanmelden en aangeven dat u interesse heeft in een appartement, winkel- en/of horecaruimte. Bij de aanmelding kunt u uw voorkeuren doorgeven. Wij verzamelen alle inschrijvingen en nemen te zijner tijd contact met u op.

Tijdens de bouw

Waar beginnen jullie te bouwen?

We starten met voorbereidende werkzaamheden, zoals graafwerk. Daarna beginnen we met de bouw van de parkeergarage. De planning en volgorde van de werkzaamheden daarna bepalen we nog. Daar informeren we u tijdig over.

Blijven de winkels van het bestaande winkelcentrum bereikbaar tijdens de bouw?

Ja, het winkelcentrum blijft goed bereikbaar tijdens de bouwwerkzaamheden.

Hoe gaan jullie om met eventuele overlast tijdens de bouw?

Onze omgevingsmanager houdt u tijdens deze fase (ontwerp) en de bouw op de hoogte van alle ontwikkelingen. Werkzaamheden, die eventueel overlast kunnen geven, kondigen we tijdig aan en waar mogelijk beperken we dat zoveel als mogelijk. Helemaal voorkomen van (geluids)overlast is helaas niet mogelijk.

Hoe gaan jullie om met eventuele schade en verzakkingen van de bestaande bebouwing?

Voordat we beginnen met de bouw nemen we een 0-meting af bij de omliggende gebouwen en woningen. Deze rapportage, een omschrijving met foto's, wordt bewaard bij een notaris. Uiteraard doen we er alles aan om schade te voorkomen. Mocht er toch schade aan uw woning of gebouw ontstaan door onze werkzaamheden, dan wordt aan de hand van de 0-meting door een onafhankelijke partij de schade beoordeeld en zal dit hersteld worden.

Uitstraling en architectuur

Hoe hoog worden de nieuwe gebouwen?

De hoogte van de appartementengebouwen zijn per gebouw verschillend en variëren tussen circa 16 meter en circa 32 meter. De hoogte van de nieuwe gebouwen sluiten aan op de bestaande gebouwen.

Hoe komt het zuidpaviljoen eruit te zien?

Met de locatie en het ontwerp van het paviljoen hebben we rekening gehouden met het stedenbouwkundig ontwerp en de vermindering van de windhinder. Op dit moment onderzoeken we samen met de buurt de locatie en vorm van het zuidpaviljoen.

Wordt het huidige winkelcentrum overdekt gemaakt?

Nee, het huidige winkelcentrum wordt niet overdekt.

Wonen

Hoeveel en wat voor type woningen komen er in het plan?

De nieuwbouw omvat een uitgebreide variatie aan type appartementen, namelijk circa 60 koopappartementen, circa 70 huurappartementen (vrije sector), circa 80 sociale huurappartementen en circa 70 zorgwoningen. De koopappartementen variëren in groottes van circa 70 m2 tot circa 150 m2. De groottes van de (sociale) huurappartementen verschillen van circa 60 tot circa 70 m2. De grootte van de zorgwoningen variëren in grootte van circa 55 tot 70 m2

In welke prijsklasse vallen de appartementen?

De exacte verkoopprijzen voor de koopappartementen zijn nog niet vastgesteld. Meer duidelijkheid hierover volgt bij start verkoop. De huurprijzen voor de sociale- en vrije sector huurwoningen worden door de woningcorporatie SWZ en de belegger vastgesteld.  

Wie wordt de verkoopmakelaar van de koopappartementen?

De definitieve keuze voor een makelaar is nog niet gemaakt. Dit zal voor de start van de verkoop bepaald worden.

Hoe wordt de afvalverzameling geregeld?

Over de exacte locatie van de afvalcontainers zijn we nog in gesprek. De containers worden bij voorkeur ondergronds geplaatst.

We ervaren in het huidige winkelcentrum hinder van de wind. Hoe wordt dit verminderd?

We zijn bekend met de huidige windhinder. Helemaal voorkomen lukt helaas niet, maar we doen wel ons best om de windhinder te verminderen. In het ontwerp houden we rekening mee.

Ontstaat er schaduw op de bestaande bebouwing?

Ja, er ontstaat schaduw op bepaalde momenten op de dag, verschillend per seizoen. Hiervoor hebben inmiddels verkennende onderzoeken plaats gevonden. Zodra we verder in het ontwerpproces zijn, zullen hier definitieve studies van worden gemaakt.

Winkelen, werken en ontmoeten

Hoe verhoudt de Stadsfoyer zich tot het huidige Cultuurhuis?

Met de direct betrokken partijen, waaronder de gemeente Zwolle, wordt een totaalvisie gemaakt voor de maatschappelijke invulling. Dit doen we in afstemming met de huidige/aanwezige maatschappelijke organisatie(s).

Wat wordt de invulling van het zuidpaviljoen?

Hoe we het zuidpaviljoen exact gaan invullen wordt nog nader bepaald. Dit bekijken we in relatie tot de overige activiteiten in het winkelcentrum. De gedachte van het zuidpaviljoen is een commerciële invulling (bijv. winkels en/of horeca).

Komen er nieuwe (avond)horecagelegenheden?

De definitieve invulling van het winkelaanbod moet nog nader worden ingevuld. Avondhoreca behoort tot de mogelijkheden.

Is er al bekend welke winkels in het nieuwe gedeelte komen?

Dit is gedeeltelijk duidelijk. Het winkelcentrum wordt voorzien van een Lidl supermarkt en als eigenaar van alle winkels in de uitbreiding denken zij ook na over de invulling van de winkels van de nieuwbouw. Dit bekijken we in zijn geheel in relatie tot het huidige winkelcentrum. Welke winkels dit zijn is nog niet bekend. Wel schrijven geïnteresseerden zich in via de aanmeldknop op onze website. Eén jaar voor de oplevering van de nieuwbouw worden partijen vastgelegd voor de overige winkels.  

Is er al bekend welke maatschappelijke ondernemers en zorgpartijen er komen?

Nee, dit is nog niet bekend. Wel zijn we met enkele partijen in gesprek.

Wordt in het plan rekening gehouden met de wekelijkse warenmarkt en zo ja waar komt deze te staan?

Ja, daar houden we rekening mee. In ons voorstel stellen we voor om op het noordelijke deel van de Belvédèrelaan de wekelijkse warenmarkt te organiseren en eventueel een deel op het noordelijke nieuwe parkeerplein. We houden daarbij ook rekening met een aantal vaste standplaatsen.

Komt er een openbaar (mindervaliden)toilet in het plan? Zo ja, waar?

We nemen de suggestie voor een openbaar toegankelijk (mindervaliden)toilet mee in het verdere ontwerpproces.

Verblijven

Hoe wordt de daktuin ingericht en voor wie is deze toegankelijk?

De daktuin wordt een groene ontmoetingsplek voor jong en oud en is semi-openbaar. Dit betekent dat iedereen de daktuin kan bezoeken. Als niet-bewoner bent en voelt u zich te gast.

Hoe wordt omgegaan met de sociale veiligheid in de openbare ruimte?

Sociale veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte staan voorop in onze plannen. Ons uitgangspunt is om onveilige hoeken en nissen te voorkomen. Daarbij kiezen we voor een passende verlichting. Samen met de gemeente werken we deze plannen verder uit.

Waarop is de breedte van Belvédèrelaan winkelstraat gebaseerd?

Deze breedte van de Belvédèrelaan is gebaseerd op de vorm van de kavel en de daarbij behorende verkeersstromen en draaicirkels van vrachtwagens die komen laden en lossen bij de winkels. De voorgestelde breedte is een passende maat voor winkelen, bevoorrading van winkels en om privacy te garanderen tussen de nieuwbouw en bestaande gebouwen.

Bereikbaarheid en parkeren

Is het nieuwe winkelcentrum toegankelijk voor rolstoelen en mindervaliden?

Het nieuwe winkelcentrum wordt goed toegankelijk voor rolstoelen en mindervaliden.

Hoe wordt de veiligheid van voetgangers in de winkelstraat gewaarborgd?

Ons voorstel is om het winkelcentrum voetgangersvriendelijk te maken, een autovrij winkelplein waar de fietser te gast is. De fietsers worden via het fietspad om het winkelcentrum geleid. Verspreid over het gebied worden meerdere fietsenstallingen geplaatst, zodat het fietsen op het plein en in de winkelstraat ontmoedigd wordt.

Hoe gaan jullie om met de verkeersknip?

De verkeersknip handhaven we om hiermee het sluipverkeer tussen de Werkerlaan en de Belvédèrelaan via de parkeergarage te voorkomen.

Waar kan ik parkeren als bezoeker van het winkelcentrum?

Onder de nieuwbouw komt een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast komt er een bovengronds parkeerhuis aan de westzijde van de nieuwbouw. Ook komen er aan de noordzijde parkeerplaatsen op straatniveau.

Krijgen alle nieuw te bouwen appartementen een eigen parkeerplaats?

Nee, niet alle appartementen krijgen een eigen parkeerplaats. Wel komen er voldoende parkeermogelijkheden voor bewoners van de nieuwe appartementen.

Wat zijn de openingstijden en tarieven van de parkeergarage?

De parkeergarage is tijdens winkelopeningstijden geopend voor iedereen. Na sluitingstijd van de winkels is de garage alleen open voor pashouders (bewoners en winkeliers met een parkeerplaats in de garage). Het parkeren is gratis, zowel in de parkeergarage, het parkeerhuis als op straatniveau.

Hoe wordt omgegaan met de routing en het laden en lossen van het bestaande en nieuwe transportverkeer?

De routing van de bestaande expeditiestraat (transportstraat) wordt onderdeel in ons plan, waarbij deze expeditiestraat vanaf de Werkerlaan toegankelijk blijft. Transportverkeer vanuit de expeditiestraat leiden we om via de Belvédèrelaan richting de Overtoom/Duiker naar de zuidzijde van de nieuwbouw. Het transportverkeer voor de bevoorrading van de nieuwe winkels komt en vertrekt via de Belvédèrelaan naar de expeditiestraat.

Worden er nog bepaalde tijden gehanteerd voor het laden lossen?

Het organiseren van venstertijden voor het laden en lossen is onderwerp van gesprek met belanghebbenden (gemeente, eigenaren en winkeliers).